Algemene Voorwaarden

Artikel 1  Definities

In deze Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, aangegeven met een hoofdletter en al dan niet in enkel- of meervoud, verstaan:

1.1.         Aansluitcontract: indien van toepassing, het document met specifieke afspraken tussen TruQu en Klant ten aanzien van de toegang tot en de gebruikmaking van het Platform en het afnemen van Diensten;

1.2.         Account: het account dat door Klant wordt aangemaakt op de Website waarmee Klant toegang wordt verschaft tot het Platform en waarmee Klant in staat wordt gesteld gebruik te maken van de Diensten;

1.3.         Diensten: alle diensten die door TruQu aan Klant worden geleverd zoals omschreven op de Website, het Platform, in het Aansluitcontract en in deze Voorwaarden;

1.4.         Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten op intellectuele eigendom en daaraan verwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot; auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, alsmede rechten op knowhow;

1.5.         Klant: de (rechts)persoon met wie TruQu de Overeenkomst aangaat;

1.6.         Overeenkomst :de overeenkomst tussen TruQu en Klant ten aanzien van de toegang tot en gebruikmaking van het Platform en het afnemen van Diensten;

1.7.         Platform: het platform dat door TruQu wordt aangeboden en waarop Diensten aan Klant worden geleverd;

1.8.         TruQu: de besloten vennootschap TruQu B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1066 VH) Amsterdam aan de Johan Huizingalaan763A;

1.9.         Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van TruQu;

1.10.      Website: de website van TruQu waarop een Account kan worden aangemaakt en Diensten kunnen worden afgenomen, bereikbaar via onder andere de domeinnaam www.truqu.com.

 

Artikel 2  Overeenkomst en Toepasselijkheid

 • De Overeenkomst komt tot stand door (i) het door Klant aanmaken van een Account via de Website of (ii) door middel van aanbod en aanvaarding van het Aansluitcontract. Indien de Overeenkomst tot stand komt op de wijze sub (i) gelden slechts deze Voorwaarden en de voorwaarden zoals die blijken uit de Website en het Platform. Indien de Overeenkomst tot stand komt op de wijze sub (ii) gelden daarnaast en eventueel in afwijking van deze Voorwaarden, ook de voorwaarden uit het Aansluitcontract.
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, op elk gebruik van het Platform, op elk aanbod en elke offerte van TruQu betreffende de Diensten en op de Overeenkomst, en maken van de Overeenkomst onlosmakelijk onderdeel uit.
 • De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten die TruQu geheel of ten dele van derden heeft betrokken of ter uitvoering waarvan zij (gedeeltelijk) een derde inhuurt.
 • TruQu wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand. Voor zover desondanks andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Voorwaarden, zullen de bepalingen in deze Voorwaarden voorrang hebben.
 • TruQu is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • De meest actuele Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Klant op significante wijze beïnvloedt, zal TruQu de Klant hiervan uitdrukkelijk op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk zichtbaar aankondigen op het Platform.
 • Indien Klant het gebruik van het Platform voortzet na wijziging of aanvulling van de Voorwaarden, accepteert Klant daarmee de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden.

 

Artikel 3  De Diensten

 • De Diensten bestaan eruit dat Klant een Account kan aanmaken op de Website of de inloggegevens aangeleverd krijgt van TruQu. Via het Account kan Klant gebruik maken van het Platform, dat omschreven kan worden als een “smart review & rating platform”. De Klant kan “reviews” inkopen voor de prijs en op de wijze als op het Platform aangegeven. Elke review kan eenmaal gebruikt worden om een bepaald object te laten reviewen, een persoon, een dienst, een project, een bedrijf, wat dan ook. De wijze waarop een review wordt uitgevraagd kan deels door de Klant worden bepaald.
 • Klant kan inloggegevens verstrekken aan personen die daarmee kunnen inloggen en, ter discretie van Klant (i) reviews over zichzelf kunnen inzien en reviews over zichzelf kunnen uitvragen, zoals in het geval van werknemers en opdrachtnemers of (ii) reviews over anderen kunnen geven, zoals in het geval van opdrachtgevers of werknemers van Klant.
 • Het Platform biedt geavanceerde functionaliteiten die de Klant na een volledige review van een object, inzichten geeft in de uitgevraagde kenmerken daarvan, zoals kwaliteit.
 • De Diensten staan voorts omschreven op de Website. Het Platform en de Diensten worden “as is” aangeboden.
 • TruQu zal het Platform en de Diensten naar haar beste vermogen aanbieden. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, verstrekken TruQu en/of haar licentiegevers geen enkele garantie op basis waarvan zij aansprakelijk gesteld kunnen worden, waaronder maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Diensten.

 

Artikel 4           Account

 • Om van het Platform gebruik te kunnen maken dient Klant een Account aan te maken en de daartoe benodigd gegevens in te vullen. Klant staat ervoor in dat de informatie die wordt verstrekt, compleet, up-to-date en juist is. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken en/of valse gegevens te verstrekken. Tijdens registratie moet Klant tevens een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account.
 • Klant is verantwoordelijk voor het geheim houden van het wachtwoord. Klant is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Account van het Platform wordt gemaakt. TruQu mag ervan uitgaan dat Klant daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Account. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat een wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, dient Klant TruQu daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.
 • TruQu behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en wachtwoorden te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 5           Gebruik van het Platform

 • Klant aanvaardt als enige verantwoordelijk te zijn voor de aanschaf en de juiste werking van de infrastructuur die nodig is om het Platform te gebruiken.
 • Klant aanvaardt en erkent te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor het gebruik van het Platform door middel van het Account en vrijwaart TruQu voor alle schade en kosten ter zake.
 • Het is Klant niet toegestaan het Platform te gebruiken; op een wijze die schade toebrengt, of kan toebrengen, aan de belangen en/of de reputatie van TruQu of één van haar licentiegevers; om de inhoud van het Platform te “crawlen”, “spideren” of “scrapen”; op een manier die ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, junk, spam, bulk e-mail, zwendel en/of phishing inhoudt; op een manier die Intellectuele Eigendomsrechten, privacy rechten of andere rechten schendt; op een manier die deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of van toepassing zijnde wetten en/of regelgeving schendt.
 • Indien Klant zich bewust wordt van een gebruik van het Platform dat in strijd is met dit artikel of, indien eventuele problemen, fouten of storingen in het Platform worden vastgesteld, zal Klant TruQu daarvan onverwijld in kennis stellen.
 • Klant staat er jegens TruQu voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en zal handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden. Zo garandeert Klant dat hij geen misbruik zal maken van de Dienst.
 • Klant garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Dienst i) geen robots, spiders, scrapers of andere applicaties zal gebruiken, ii) geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst belemmeren, en/of iii) geen applicaties zal gebruiken die de Dienst monitoren en/of delen van de Dienst kopiëren.
 • Klant vrijwaart TruQu voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de Dienst verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

Artikel 6  Ondersteuning en Onderhoud

 • Klant aanvaardt dat (i) te allen tijde functionele, procedurele of technische veranderingen of verbeteringen kunnen worden aangebracht in het Platform (ii) het Platform te allen tijde (tijdelijk) buiten dienst kan worden gesteld, of het gebruik daarvan kan worden beperkt, zonder dat dit enige aansprakelijkheid van TruQu oplevert.
 • Klant zal TruQu onmiddellijk op de hoogte stellen van alle problemen die het Platform betreffen en die ondersteuning van TruQu vereisen of die TruQu beperken in de mogelijkheid het Platform te leveren.
 • TruQu zal Klant tijdig op de hoogte stellen van geplande werkzaamheden.
 • TruQu garandeert niet dat het Platform of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. TruQu is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

 

Artikel 7  Betaling

 • Klant betaalt voor de Diensten de prijzen zoals vermeld op het Platform en/of zoals gespecificeerd in het Aansluitcontract. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), vergoedingen, rechten en andere heffingen van overheidswege die zijn of later worden, opgelegd, tenzij anders overeengekomen.
 • TruQu is gerechtigd de prijzen die zij rekent voor de Diensten te verhogen. Klant wordt niet verplicht Diensten af te nemen tegen hogere prijzen.
 • Indien Klant een Account aanmaakt via de website, dienen vergoedingen voorafgaand te worden betaald via het Platform door middel van één van de beschikbare betaalopties (zoals een payment service provider, een bankbetalingssysteem of creditcard).
 • Indien sprake is van een Aansluitcontract, gelden de artikelleden 7.5 tot en met 7.8.
 • Openstaande bedragen zullen door Klant worden voldaan in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die in het Aansluitcontract zijn overeengekomen of die zijn vermeld op de factuur. TruQu is gerechtigd bedragen op voorhand en andere bedragen achteraf in rekening brengen. Als geen specifieke regeling is getroffen, dient Klant facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
 • Betalingstermijnen zijn fataal.
 • Het is Klant niet toegestaan betalingen op te schorten of te verrekenen.
 • Indien Klant het verschuldigde bedrag na ontvangst van een sommatie of ingebrekestelling nog steeds niet heeft betaald, kan TruQu de vordering uit handen geven ter incasso. In dat geval is Klant verplicht de buitengerechtelijke kosten te betalen in aanvulling op het totaal verschuldigde bedrag, met inbegrip van alle kosten gemaakt door externe deskundigen en de kosten voor juridische bijstand.
 • Onverminderd het bovenstaande geldt in het geval Klant niet aan diens betalingsverplichtingen voldoet dat TruQu gerechtig is het Aansluitcontract te ontbinden en/of de toegang tot het Platform en/of de resultaten van de Diensten op te schorten of te beëindigen.

 

Artikel 8  Privacy

 • Door het Platform te gebruiken zal Klant mogelijk persoonsgegevens verwerken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door TruQu namens en in opdracht van Klant. Met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt, verzameld en gebruikt door Klant in het kader van het gebruik van het Platform, kwalificeert Klant als ‘verantwoordelijke’ als bedoeld in Europese privacy regelgeving en de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en TruQu als ‘bewerker’. Klant garandeert te voldoen aan alle (wettelijke) verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn 95/46/EG, eventuele Europese richtlijnen of verordeningen die deze richtlijn opvolgen of aanvullen en de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Klant garandeert bovendien dat zij gerechtigd is om TruQu aan te wijzen als bewerker van de persoonsgegevens die Klant verwerkt. In dit opzicht vrijwaart Klant TruQu en/of haar licentiegevers tegen aanspraken van derden die betrekking hebben tot (of voortvloeiend uit) de bewerking van persoonsgegevens door TruQu en/of die worden veroorzaakt door een schending van de garantie door Klant zoals vermeld in dit artikel.
 • TruQu heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Deze bepaling valt aan te merken als een bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14 van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.
 • In het geval dat TruQu van mening is dat een aparte bewerkersovereenkomst moet worden afgesloten tussen partijen, garandeert Klant alle vereiste medewerking te verlenen die vereist is voor het afsluiten van de bewerkersovereenkomst.

 

Artikel 9  Termijn en beëindiging

 • Indien de Overeenkomst tot het gebruik van Diensten is gesloten door middel van de Website, heeft Klant het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Diensten en het Platform te stoppen en het Account te beëindigen.
 • In aanvulling op de andere (rechts)middelen die TruQu ten dienste staan, is TruQu te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van Klant in verband met de Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Diensten te beëindigen en te weigeren om de Dienst aan Klant te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien Klant handelt in strijd met deze Voorwaarden. TruQu zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens Klant.
 • Indien sprake is van een Aansluitcontract, heeft deze een termijn zoals daarin overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, zal na de eerste termijn als vermeld in het Aansluitcontract, de Overeenkomst automatisch worden verlengd met daaropvolgende termijnen van één (1) jaar, tenzij één van de Partijen de Overeenkomst opzegt tegen het einde van de lopende termijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Tenzij anders overeengekomen, kan de Klant de Overeenkomst niet voortijdig opzeggen.
 • Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer materiële verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. In alle gevallen dient een deugdelijke, zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling te worden verstrekt, waarin de tekortschietende partij een redelijke termijn heeft gekregen om de tekortkoming te herstellen.
 • Beide Partijen kunnen de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk ontbinden, indien aan de andere Partij een surseance van betaling is verleend, indien een verzoek tot liquidatie wordt ingediend met betrekking tot de andere Partij of, indien de andere Partij wordt geliquideerd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 • TruQu is gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder aansprakelijkheid jegens de Klant, de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt of bij schending van artikel 5, 8 en/of 10 door de Klant.
 • Indien TruQu op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 9 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die namens TruQu vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, om welke reden dan ook, i) behoudt TruQu zich het recht voor om (verdere) toegang tot het Platform te beëindigen, ii) zullen rechten en vergunningen die aan de Klant zijn verleend automatisch eindigen en iii) zullen alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Alle rechten of verplichtingen die naar hun aard zijn bedoeld om ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.
 • TruQu zal door het beëindigen van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, nimmer schadeplichtig worden jegens Klant.

 

Artikel 10               Intellectueel Eigendom

 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform en/of de (resultaten van de) Diensten en alle materialen en informatie die door TruQu aan de Klant worden geleverd, berusten uitsluitend bij TruQu of haar licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die expliciet worden verleend in deze Voorwaarden. Niets in de Overeenkomst zal worden uitgelegd als een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van TruQu aan de Klant.
 • Onder de voorwaarden neergelegd in de Overeenkomst verstrekt TruQu hierbij aan Klant een niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet sub-licentieerbare, herroepelijke en beperkte licentie om het Platform te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.
 • Het is Klant niet toegestaan (toegang tot) het Platform te (weder)verkopen, publiceren, verhuren, vervreemden of om deze beschikbaar te maken aan derden op een andere wijze of voor een ander doel dan bepaald in de Overeenkomst.
 • Het is Klant niet toegestaan het Platform te bewerken, reproduceren, reverse engineeren of te decompileren.
 • TruQu vrijwaart de Klant tegen elke rechtsvordering van derden gebaseerd op de stelling dat het Platform inbreuk maakt op het auteursrecht van de betreffende derde, onder voorwaarde dat de Klant TruQu onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en het verloop van de zaak waaronder eventuele schikkingen, geheel overlaat aan TruQu. Voor dit doel verleent Klant TruQu hierbij een volmacht en zegt Klant toe alle informatie en medewerking te verstrekken die nodig is om zich te verweren, indien nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen.
 • De vrijwaringsplicht van TruQu is niet van toepassing indien de te verweten inbreuk verband houdt met (i) ter beschikking gestelde materialen door TruQu aan de Klant voor het doel van gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie, of (ii) veranderingen die door Klant, of door een derde partij namens Klant zijn gemaakt aan het Platform en/of de (resultaten van de) Diensten of andere materialen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TruQu.
 • Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat het door TruQu zelf ontwikkelde deel van het Platform inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend auteursrecht of indien naar het oordeel van TruQu een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal TruQu, indien mogelijk, zich er voor inspannen dat Klant het Platform of functioneel gelijkwaardige programmatuur kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande verplichtingen aan de zijde van TruQu wordt uitgesloten.
 • De Intellectuele Eigendomsrechten op de content van Klant blijft berusten bij Klant. Klant verleent hierbij aan TruQu een licentie om de content van Klant te gebruiken voor zover noodzakelijk ten behoeve van de verlening van de Diensten.
 • Niets in de Overeenkomst beperkt het recht van TruQu om gedurende de uitvoering van de Overeenkomst opgedane vaardigheden, kennis en know how, te gebruiken en openbaar te maken.

 

Artikel 11               Vertrouwelijke Informatie

 • Informatie die door de ene Partij aan de andere Partij wordt verstrekt of geopenbaard en waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs moet begrijpen dat het vertrouwelijke informatie betreft, zal de ontvangende Partij strikt vertrouwelijk behandelen.
 • De geheimhoudingsverplichtingen neergelegd in dit artikel gelden niet indien de ontvangende Partij kan aantonen dat de informatie niet vertrouwelijk is, omdat deze: (1) reeds bekend is bij de ontvangende Partij op het moment dat deze werd verstrekt door de verstrekkende Partij, of (2) publiekelijk bekend is op het moment dat deze werd verstrekt door de verstrekkende Partij,. Daarnaast gelden de geheimhoudingsverplichtingen niet voor informatie die: (1) bekend wordt door toedoen van de verstrekkende Partij, (2) rechtmatig wordt ontvangen door de ontvangende Partij van een derde partij, zonder dat dit in strijd is met deze geheimhoudingsverplichtingen, (3) is ontwikkeld door de ontvangende Partij volledig onafhankelijk van de verstrekking door de verstrekkende Partij, of (4) met toestemming van de verstrekkende Partij publiek bekend is geworden.
 • Partijen zullen ten aanzien van vertrouwelijke informatie tenminste dezelfde zorgplicht en waarborgen in acht nemen die gelden ten aanzien van hun eigen vertrouwelijke informatie. TruQu is gerechtigd vertrouwelijke informatie bekend te maken aan derden voor zover deze daarvan strikt noodzakelijk op de hoogte moeten zijn in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst, zoals technische onderaannemers. TruQu staan er voor in dat deze derden dezelfde geheimhouding van de vertrouwelijke informatie als omschreven in dit artikel, op zich zullen nemen.

Artikel 12               Aansprakelijkheid

 • Tenzij in het Aansluitcontract anders is bepaald, beschrijft deze bepaling de volledige aansprakelijkheid van TruQu jegens Klant met betrekking tot schending van de Overeenkomst en/of enige andere aansprakelijkheid in verband met de Diensten.
 • De aansprakelijkheid van TruQu wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Klant in de voorafgaande twaalf (12) maanden daadwerkelijk aan TruQu heeft betaald (excl. BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TruQu voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 15.000.
 • De aansprakelijkheid voor schade anders dan bedoeld in artikel 12.2, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, indirecte schade, gevolgschade, zuiver economische verlies, verlies van omzet, gederfde winst, verlies van niet-gerealiseerde of verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies veroorzaakt door onderbreking van de bedrijfsvoering, is uitdrukkelijk uitgesloten. De uitsluitingen en beperkingen genoemd in de artikelen 12.1 tot 12.3 zijn niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van TruQu of haar management.
 • Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien TruQu onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld als bedoeld in artikel 9.4. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 13               Overmacht

 • Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, als gevolg van gebeurtenissen die buiten redelijke controle van de partij liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, terrorisme, aardbeving, de overheidshandelen, arbeidsconflicten, hulpprogramma mislukkingen, tekorten in de voorraden, rellen, oorlog, brand, epidemieën, of vertragingen van leveranciers.

 

Artikel 14               Toepasselijk recht

 • Tenzij in het Aansluitcontract anders is bepaald, worden deze Voorwaarden en de Overeenkomst beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de schending daarvan die niet in der minne door partijen zijn beslecht, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam, Nederland.

 

Artikel 15               Diversen

 • Klant is niet bevoegd om de Overeenkomst en/of haar rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, met inbegrip van de verleende licentie aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door TruQu.
 • TruQu heeft het recht om (een deel van) de Overeenkomst dan wel enige daaruit voortvloeiende rechten over te dragen aan een aan TruQu gelieerde entiteit.
 • Indien en voor zover enige bepaling uit deze Voorwaarden of het Aansluitcontract nietig, ongeldig of onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zullen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen.
 • Aanvullingen en/of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen partijen.