Privacyverklaring TruQu

Via onze website en onze diensten worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol als verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft TruQu van mij?

Om onze website en diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Onze diensten

 • Voor- en achternaam gebruikers / feedbackgevers
 • Emailadres gebruikers / feedbackgevers
 • Feedback

Formulieren en nieuwsbrief

 • Naam
 • Emailadressen
 • Mogelijk mobiele telefoonnummers indien u kiest deze te delen
 • Functie indien u kiest deze te delen

Sollicitatieprocedure

Hierbij is het afhankelijk wat de sollicitant op zijn CV heeft staan. In ieder geval NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Wij willen sollicitanten erop wijzen dat het BSN nummer niet op het CV hoeft te staan.

Waarom heeft TruQu mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten is het noodzakelijk om aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Verder is de afnemer (de klant) van onze software (TruQu platform) de verantwoordelijke en daarbij degene die bepaalt dat persoonsgegevens worden verwerkt via onze dienst. Onze rol daarbij is die van verwerker. De persoonsgegevens worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en TruQu. Deze persoonsgegevens worden daarom ook alleen bewaard zolang de klant gebruik maakt van onze diensten en tot een maand na het beëindigen daarvan zodat wij, indien nodig, nog support kunnen leveren/afhandeling kunnen regelen. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Formulieren en nieuwsbrief

Onze website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het aanvragen van een free trial of demo of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Wij bieden ook een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. een reactie op de website.
Uw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u helaas de baan niet heeft gekregen. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrijkomen, zal deze termijn een jaar zijn.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd (zonder terugwerkende kracht) deze ten alle tijden in te trekken. De verwerking van uw persoonsgegevens stopt dan. Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen indien noodzakelijk gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Zo hosten wij onze data bij Leaseweb NL. De servers staan in Nederland en onze back-ups bevinden zich in Frankfurt. Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, gebeurt slechts indien noodzakelijk en dan alleen naar landen die conform de relevante Wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals het US/EU Privacy Shield.

Zorgt TruQu dat mijn gegevens beschermd zijn?

TruQu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • TruQu zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;   
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Encryptie van de data;
 • Strikt wachtwoordbeleid.

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Maakt TruQu gebruik van Cookies?

Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies klik hier.

Onthoudt het TruQu platform mijn inloggegevens?

Om onze dienst te kunnen gebruiken dient een gebruiker zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij via de door de gebruiker ingevoerde gegevens indien gewenst. Wij bewaren deze gegevens zodat de gebruiker deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Met regelmaat zullen wij de gebruiker alsnog, voor veiligheid redenen, verzoeken om opnieuw het wachtwoord in te voeren. Gebruikers zijn zelf op elk moment in staat om hun wachtwoord te wijzigen en de keuze te maken om gebruik te gaan maken van two factor authentication.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via jullie terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacyrechten?

U kunt ons een verzoek toesturen om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien;
 • Uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Beperking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken.
 • In bepaalde gevallen een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (welke u zelf aan ons heeft verstrekt);

Wij zijn, wanneer u een verzoek indient, verplicht uw identiteit te controleren. Wij verzoeken u daarom om uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u uw verzoek te onderbouwen.

NB: Indien wij een verzoek ontvangen in een situatie waarbij wij aan te merken zijn als verwerker, dan sturen wij dit verzoek door naar de klant (de verantwoordelijke). Indien nodig zullen wij ondersteuning geven aan de verantwoordelijke bij de afhandeling van het verzoek.  

Kan ik een klacht indienen?

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik TruQu bereiken?

Voor vragen of verzoeken kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

TruQu B.V.
Hoofdstraat 244

3972 LK, Driebergen-Rijsenburg

Info@truqu.com
+31(0)85-0600050